mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Organisatie

Door de leden en voor de leden, dat kenmerkt VOBN. Medewerkers van verschillende typen aangesloten betonmortelfabrikanten, die zich actief willen inzetten, vinden hun plek in de verschillende werkgroepen of regiovergaderingen. 

VOBN-OrganogramOrganogram VOBN sinds 1 januari 2012

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van de vereniging en wordt gevormd door alle aangesloten leden en/of hun vertegenwoordigers. Voor besluiten, zoals een statutenwijziging, het goedkeuren en vaststellen van de begroting en de financiële jaarrekening is besluitvorming binnen deze vergadering noodzakelijk. De Algemene Vergadering vergadert tenminste viermaal per jaar.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden, die uit hun midden een voorzitter en een penningmeester kiezen. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur beheert de geldmiddelen en zorgt voor belangenbehartiging en een goede gang van zaken binnen de vereniging en is verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.

VOBN bureau

Het VOBN bureau bestaat uit zeven medewerkers. Zij houden zich bezig met beleidsvoorbereiding van onderwerpen die door de leden, externen en henzelf zijn ingebracht. Het VOBN bureau faciliteert bijeenkomsten, doet onderzoek naar beleidsaspecten en werkt deze uit. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden, draagt het bureau zorg voor een adequate uitvoering en afwikkeling.

Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.